AccRevo | Platform บัญชีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs

฿8,000.00

AccRevo Accistant : ระบบจัดการธุรกิจดิจิทัล on cloud (แผนกการเงินออนไลน์)

หมวดหมู่:

1. AccRevo Accistant : ระบบจัดการธุรกิจดิจิทัล on cloud (แผนกการเงินออนไลน์) ให้ผู้ประกอบการใช้ในการบริหารธุรกิจ และจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี โดยไม่ต้องมีความรู้เรื่องบัญชี แต่สามารถใช้ในการดูแลเรื่องการเงินได้ง่ายๆ และรวดเร็ว

2. AccRevo The Book : ระบบบันทึกบัญชีอัตโนมัติเบื้องต้น (แผนกบัญชีออนไลน์) ให้นักบัญชีใช้ในการออกงบการเงินได้ทันที โดยเรามีเทคโนโลยีในการช่วยบันทึกบัญชีเบื้องต้น เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล ลดต้นทุนทางบัญชีได้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่ง AccRevo The Book ได้รับการรับรองซอฟท์แวร์มาตรฐานจากกรมสรรพากร

Shopping Cart
AccRevo | Platform บัญชีดิจิทัล สำหรับธุรกิจ SMEs
฿8,000.00